תקנון המקיף

שני מושגים חשובים בתהליך העבודה המשותף שלנו השנה : בחירה ואחריות . תהליך הלמידה/הוראה /חינוך מלווה בהגדרת גבולות האחריות שלנו כמבוגרים ובהגדרת גבולות האחריות של השותפים שלנו , הורים, קהילה  ונערים/ות .

 האחריות היא מרכיב הכרחי בכל תפקיד שאנו נוטלים על עצמנו והגדרת האחריות מתבררת כחשובה להבנה כאשר מושג הבחירה מקבל משמעות בתכנית הלימודים ובתהליכים המתרחשים בבית הספר .משמעות האחריות היא לעמוד מאחורי מעשינו אך בד בבד היא נובעת מהמילה אחר כלומר הענות לאחר. שתי המשמעויות הופכות את המושג לערך מוסרי, הקשורה בתפיסתנו את השליטה בחיינו .

בחירה משמעותה בחירה בין אפשרויות , מחויבות , תודעת בחירה ותודעת ויתור ובעיקר לקיחת אחריות. בחירה היא ערך נלמד.

תקנון בית הספר אמור לעסוק בקוד האתי הבית ספרי . תקנון המקיף ילמד מחדש, יבחן, ואולי ישתנה בתהליך חינוכי שיתקיים עם נציגות מועצת תלמידים ונציגות מחדר המורים מתוך אחריות כלפי תהליכי הלמידה והחינוך.   

חשוב לציין כי תקנון בית הספר כפוף לחוקי המדינה והנחיות משרד החינוך.

התקנון יפעל מכיתה ז' – יב' , ויבטא את התפיסה של אחריות ובחירה של תלמיד ללמידתו ולנוכחותו ( אין המשמעות שאנו מסירים אחריות מעצמנו כמבוגרים מחנכים). התקנון יופעל תוך כדי דיאלוג מתמשך בין תלמיד למחנך ותוך הבנת המשמעויות וההשלכות של הבחירה להיות נוכח בשיעור או להיעדר ממנו  מסיבות שאינן מוצדקות. 

תפיסה נוספת שהובילה אותנו להחלטה על הפעלת התקנון,  הוא חשיבות השיעור- אנחנו לא בית ספר אקסטרני ולא בית ספר שמטרתו היחידה להפיק תעודות בגרות והשיעור צריך לבטא זאת. מטרת הלמידה היא לחולל שינוי בחשיבה של הילד , בתפיסת העולם שלו . לעיתים השיעורים השונים עוזרים לילד לבנות את זהותו. ולכן עלינו להשתדל בתהליך ההוראה שלנו לפתח חשיבה, ביקורתיות, שאילת שאלות , לנסות ליצור הוראה בינתחומית , הוראה קונסטרוקטיביסטית !!!

א. הפדגוגיה בבית-הספר
כדי לאפשר תהליך למידה תקין בביה"ס, חשוב מאד לשמור על נהלים ברורים מצד שלושת השותפים בו:
התלמידים, ההורים והמורים

תכנית הלימודים והערכה
בתחילת השנה ימסור לתלמידיו כל מורה את תכנית הלימודים השנתית וחומר עזר לעיון,
מעבר לספרי לימוד.
כל מורה יציג לתלמידיו את הרכב הציון: דרכי הערכה ומשקל מדויק של המטלות להם ידרשו.
כל צוות מקצועי יקבע קריטוריונים אחידים להערכה. החלק של הערכת מורה צריך להיות מדיד.
בכיתות ז'- ח – 20%, בכיתות ט –י"ב' – 10%.הערכה זו מתייחסת לתפקוד הכללי של התלמיד"
הכנת שיעור בית והבאת ציוד.
לא יינתן ציון מחצית על סמן מבחן בלבד.

מבחנים ובחנים
על המורה למסור לתלמידיו את החומר למבחן בצורה מפורטת, עד שבוע לפני מועד המבחן.
על המורה מוטלת החובה להחזיר את המבחנים המתוקנים, עד שבועיים מיום עריכת המבחן.
המבחן ייבדק על פי מחוון שהוכן מראש על ידי הצוות המקצועי
(במקצועות רבי מלל: היסטוריה, תנ"ך, ספרות - עד שלושה שבועות).

הכנת לוח מבחנים היא באחריות רכזת השכבה. בכל שבוע יתקיימו עד שלושה מבחנים בלבד.
יש לשבץ בלוח המבחנים גם עבודות מקיפות הניתנות להגשה.
בוחן הוא מבדק על חומר שנלמד במהלך שלושת השיכורים האחרונים בלבד.
בסמכות המורה המקצועי להחליט אם להודיע על הבוחן מראש, ואם לא להודיע על כך.
מורה שמחליט להודיע מראש על בוחן, יתאם את המועד עם רכזת השכבה.

טוהר מידות בבחינות
תלמיד שנתפס בהעתק, בחינתו תיפסל וציונו – 0. בנוסף יהיה גם טיפול משמעתי.

ערעור על ציון
תלמיד שמעוניין לערער על ציון מבחן/בוחן/עבודה – יגיש את בקשתו למורה המקצועי שלו.
הערעור יוגש עד שבוע מקבלת המבחן (לאחר מכן לא יתקבל ערעור).
הטיפול בערעור יתבצע תוך שבוע ימים. אם תלמיד איננו מרוצה מתשובת המורה,
יפנה בכתב למרכז המקצוע, ואם לא יהיה מרוצה גם מתשובת מרכז המקצוע,
יפנה בכתב לרכזת השכבה. ניתן לערער על ציון מבחן,
רק בתנאי שהמבחן נכתב בעט ולא בעיפרון.

נוהל מבחני מועד ב'
מבחני מועד ב' מיועדים לתלמידים מכיתות ט'- י"ב. ראשי לגשת :
תלמיד שנעדר מן המבחן מסיבה מוצדקת, והציג אישור על כך שבוע מיום קיום המבחן.
תלמיד שנכשל במבחן (55 ומטה) ומעוניין לשפר את ציונו, יוכל לפנות למורה המקצועי שלו
ולקבל על כך את הסכמתו מעל גבי טופס מיוחד, שאותו יעביר אח"כ למחנך הכיתה.
ציון מועד ב'' מחליף את ציון מועד א'.
ניתן לגשת למועד ב' לשני מבחנים בלבד בכל מחצית- עפ"י בחירת התלמיד.
מבחני מועד ב' יתקיימו לקראת סיום כל מחצית  במהלך יומיים: בשיעור בשביעי והשמיני.

מבחנים חוזרים לכיתות ז'- ח'
המבחנים ייערכו בתיאום עם המורה המקצועי ועם מחנך הכיתה.
על המורה לקבוע עם התלמיד מועד ומקום שיאפשרו תנאים הולמים לקיום המבחן.

בחינות מתכונת וציונים בית-ספריים לכיתות י'-י"ב
בחינת המתכונת היא בחינה שנערכת במתכונת בחינת הבגרות.
בחינת מתכונת תתקיים עד שלושה שבועות לפני מועד בחינת הבגרות.
המנהלת הפדגוגית יחד עם רכזות השכבה, יכינו לוח בחינות מתכונת ובגרויות,
אשר יחולק לתלמידים ולהוריהם. במקביל לפרסום לוח הבחינות,
יפורסמו מועדים להחזרת המתכונות ופתרונן בכיתה.
תלמיד שלא יגיע לקבל את בחינת המתכונת במועד שנקבע- יפנה למורה המקצועי
(האחריות לכך חלה על התלמיד !)
ציון בית ספרי אמרו לשקף את תהליך הלמידה והישגי התלמיד במקצוע.
ציונים בית-ספריים יפורסמו עד חמישה ימים לפני מועד בחינת הבגרות.
באחריותו של התלמיד לבדוק את ציונו.
הרכב הציון הבית-ספרי : 70% - ציון שנתי,
( המורכב משקלול של ציון מחצית א' ושל מחצית ב' ),
30% - ציון מבחן מתכונת.

נוהל ערעור
ניתן לערער על ציון בית-ספרי עד שלושה ימים בלבד לפני מועד הבחינה.
הערעור ייעשה ע"פ נוהל ערעור בחינה רגיל.

נוהל בחינת מתכונת – מועד ב'
כפי שאין מועד ב' לבחינת בגרות, אין מועד ב' לבחינת מתכונת,
למעט אנגלית ומתמטיקה.
תלמיד זכאי למועד ב' בתנאי שנבחן במועד א'.
במקרים חריגים במיוחד ניתן לקבל אישור מרכזת השכבה.
כדי לעודד את תלמידנו לפעילות למען הקהילה, הן בביה"ס והן מחוצה לו,
יש להתייחס באופן מיוחד לתלמידים המתנדבים בפעילויות אלו.
תלמידים אלו יהיו זכאים לשפר את ציונם במועד ב'\ אם אכן ציונם נפגע
בגין פעילותם וקיבלו אישור לכך מרכזת השכבה.


ב. התנהגות בבית-הספר
איחורים
אין לאחר לשיעורים.
האיחורים לשיעורים מפריעים ומשבשים את מהלך השיעור.

הצלצול מחייב הן את המורים והן את התלמידים להיכנס לשיעורים בזמן.
איחור לשעה ראשונה
במקרה של עיכוב הסעות, או סיבה אישית מוצדקת המלווה באישור,
אין לראות בכך איחור והתלמיד יורשה להיכנס לשיעור.

איחורים לשיעורים במהלך יום לימודים
כיתות ז'-ח'
תלמיד שמאחר לשיעור, יוכנס לכיתה וידווח למנב"ס על האיחור.
אחר כך יטופל ע"י מחנך הכיתה.
כל שלושה איחורים ייחשבו להיעדרות אחת.
כיתות ט'- יב'
המאחרים לא יורשו להיכנס לכיתה. המורה ידווח עליהם כנעדרים.
אם האיחורים חוזרים על עצמם, על המורה המקצועי חלה חובת דיווח למחנכת הכיתה ולהורים.

תקנון היעדרויות

מצגת1

 התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את היעדרויותיהם.

3.2     בנוסף יש היעדרויות שעל בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל תקופת לימוד, כמפורט להלן:

          א.   היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים (היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה הבית ספרית; ראה הסבר בהמשך)

          ב.   היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד

          ג.   היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון)

          ד.   היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית ספר

          ה.   היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (שמירה בשער, תורנויות וכד')

          ו.    היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת)

          ז.    היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים)

          ח.   היעדרות בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא)

          ט.   היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).

3.3     בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר יעמוד בראשה.

3.4     היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור.

3.5     עם סיום ספירת ההיעדרויות הלא מוצדקות יש לחשב את ציון הנוכחות.

טיפול בהפרעות
תלמיד שיפר את עקרונות ההתנהגות ההולמת, שתוגדר על ידי המורה המקצועי והתלמידים,
 יוצא מן הכיתה ל- 10 דקות, או לשיעור שלם, על פי חומרת המקרה ויירשם על ידי המורה.
המורה ידווח על כך למחנך הכיתה וייקבע המשך הטיפול בשיתוף פעולה עם ההורים.
בעיית התנהגות או הפרת משמעת חריגה תועבר לטיפול רכזת השכבה,
ובמידת הצורך לגורמים אחרים בביה"ס.
הצעדים שיינקטו הם בהתאם לחומרת האירוע:

 • הרחקה ממספר שיעורים של אותו מקצוע.
 • ביצוע מטלה חינוכית בביה"ס.
 • השעיה ליום אחד או יותר.

טלפונים ניידים (סלולריים)
חל איסור מוחלט על שימוש במכשירים אלה בזמן שיעור בכל צורה שהיא.
על המכשיר להיות כבוי ובתוך הילקוט בזמן השיעור
(מורים ותלמידים כאחד!).
תלמיד שלא יקפיד בביצוע הוראות אלה- המורה ישוחח עימו באופן אישי ובנוסף,
יידע את הוריו.
במקרה חוזר- יוענש התלמיד, כולל השעייה מביה"ס.

אלימות פיזית ומילולית
בתי הספר מתייחס בחומרה לכל תופעה שיש בה אלימות פיזית ו/או מילולית.
במקרים אלו יטופלו המעורבים באירוע בחומרה רבה:

 • יידוע ושיתוף ההורים.
 • כתיבת עבודה בנושא הרלוונטי ו/או מטלה חינוכית בתחומי ביה"ס.
 • השעיה מביה"ס למספר ימים על פי החלטת הצוות.
 • עירוב גורמי חוץ מטפלים: פיקוח, מחלק הנוער ועוד.

שמירה על ניקיון ביה"ס ורכושו

 • על כולנו מוטלת החובה לדאוג לניקיונו ולמראהו של ביה"ס, כדי שיהיה מקום שנעים לשהות בו.
 • תלמיד שיגרום נזק לרכוש ביה"ס או לרכושו של תלמיד אחר,
  יישא בהוצאות לתשלום הנזק, בנוסף, יהיה טיפול משמעותי !
 • ביה"ס אינו אחראי לאבדן/נזק/גניבה של ציוד אישי שהובא לביה"ס ע"י התלמיד.

      הדבר נובע מכך שאין לביה"ס ביטוח על ציוד כלשהוא של התלמיד או המורה. מומלץ לא להביא
      לביה"ס ציוד יקר ערך.

 • תיקבע תורנות ניקיון בית שכבה על ידי מחנכי הכיתות.
 • אין לקיים שיעור בכיתה שאינה נקייה. באחריותו של המורה המלמד בכיתה לדאוג לסדר ולניקיון
  במהלך השיעור כולו. כל שכבה אחראית לניקיון בית השכבה שלה.
 • בסיום יום הלימודים יסדרו התלמידים את כיתתם על פי תורנות, שתיקבע על ידי מחנכי הכיתות.
 • על כולנו לדאוג לסביבת לימוד נקייה ומטופחת.

מניעת עישון

 • העישון לתלמידים בשטח ביה"ס ובקרבתו אסור.
  תלמיד שיעשן יושעה מיום לימודים (לא תינתן אזהרה – העניין ברור לתלמידים)
 • המורים והעובדים בביה"ס יעשנו בביה"ס במקום שיוצקה לכך. אין לעשן ליד תלמידים
  בכל פעילות שהיא בבית הספר או מחוצה לו.

תלבושת בית הספר

 • על התלמיד להופיע לביה"ס בתלבושת אחידה. בקיץ- חולצת טריקו צבעונית עם סמל ביה"ס.
  החולצה תהיה שלמה לחלוטין (לא חתוכה). אין ללבוש חולצה אחרת על חולצת התלבושת.
  בחורף- סווצ'ר עם סמל ביה"ס.
 • אין להגיע לביה"ס עם פירסינג בשום חלק בגוף (גבה, אף, לשון וכד')
 • אין להגיע לביה"ס עם כפכפים/נעלי בית/נעלי גומי וכד'.
 • חובת ההופעה בתלבושת ביה"ס חלה על כל התלמידים בכל ימות השנה
  לאורך כל שעות השהייה בבית הספר, כולל בבחינות הבגרות בקיץ.
  תלמיד שיגיע ללא תלבושת יורחק מיום לימודים (לא תינתן אזהרה- העניין ברור לתלמידים!).
 • תלבושת ספורט מלאה לשיעורי חנ"ג. הופעה ללא תלבושת תגרע מהציון במקצוע.
 • ביום השואה, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ובימים נוספים שייקבעו
  ותינתן עליהם הודעה מראש יתבקשו התלמידים להגיע בחולצות לבנות.

האחריות על הופעה בתלבושת תקינה חלה על התלמיד ועל הוריו.
במקרים חריגים- כאשר התופעה חוזרת על עצמה ההורים יוזמנו לשיחה בעניין.
ביה"ס הוא מקום שמגיעים אליו כדי ללמוד ולכן תלמידים ומורים כאחד יקפידו על לבוש
והופעה הולמים את המסגרת

סדרי הסעות

 • התלמידים מגיעים לביה"ס וחוזרים לבתיהם עם תום הלימודים בהסעות מאורגנות.
 • התלמידים  נדרשים להתנהגות הולמת באוטובוס.
  מטעמי בטיחות יש להקפיד לשבת במשך כל הנסיעה.
 • חובתו של התלמיד להציג בפני הנהג כרטיס היסעים, (שיקבל מביה"ס או המועצה)
  וחל איסור מוחלט להעביר כרטיס זה לחבר או לגורם אחר זהו כרטיס אישי.
 • זכותו של התלמיד להסעה תישלל במקרה של הפרת משמעת, אלימות פיזית,
  אלימות מילולית, חבלה ברכוש ו/או התנהגות המסכנת את הבטיחות.

ספרייה
להלן שעות הפעילות של ספריית בית הספר:
יום ראשון                      14:00 -09:00
יום שני עד חמישי             14:30 -08:30
להזכירכם, תלמיד שקיבל ספרים מספריית ביה"ס בפרוייקט "השאלת ספרים"
מחויב לשמור על ניקיון והשלמת הספרים. בסוף השנה יש להשיב ספרים אלה לספריית בית הספר
(ע"פ מועדים שביה"ס
יפרסם !) אי החזרת ספרים בזמן שנקבע גורמים לאי נוחות רבה בהתנהלות הספרייה וביכולת שלאחר מכן.
אנא, הקפידו לעמוד בזמנים ולמנוע אי נוחות ואי נעימות!
(ההורים חתמו על טופס התחייבות בהוראת קבע שיינתן לפירעון במידת הצורך!).

קפיטריה
שטח הקפיטריה נחשב בתוך מתחם ביה"ס. כל הכללים החלים על התלמידים בשטח ביה"ס
חלים גם על שטח הקפיטריה.


הדפסה